ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Uudenmaan Lihastautiyhdistys ry

Nylands Muskelhandikappförening rf

ALS ja elämä

Vakavasta diagnoosista huolimatta, ei se elämä siihen päivään pysähdy

Tulkkauspalvelu

Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää vammaisten ihmisten oikeutta osallisuuteen yhteiskunnassa ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Palvelun avulla voidaan vähentää puhevammaisten henkilöiden kommunikointiin liittyviä esteitä ja lisätä heidän osallisuuttaan. Tarkoituksena on edistää puhevammaisten henkilöiden päätöksenteko- ja toimintamahdollisuuksia.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan vammaisen henkilön tulkkauspalveluhakemuksella. Hakemuksen lisäksi tarvitaan sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan (esim. puheterapeutin) lausunto ja täytetty asiakastietolomake. Lausunnossa selvitetään, millainen tulkkauksen tarpeen aiheuttama vamma tai sairaus on, mitkä kommunikointimenetelmät ovat käytössä ja kirjoittajan näkemys mitä hyötyä tulkkauksesta olisi.

Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa.

Palvelua on mahdollista saada enemmän, jos se on henkilön yksilölliset tarpeet huomioon ottaen perusteltua. Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Tulkkauspalveluun sisältyy uuden asiakkaan perehdytys tulkkauspalvelun käyttöön. Vammaisten tulkkauspalvelukeskus sopii asiakkaan ja kahden tulkin kanssa perehdytystilaisuuden ajankohdan ja paikan. Perehdytyksessä on hyvä olla mukana myös asiakkaan omainen, yhteyshenkilö, avustaja tai esim. puheterapeutti. Perehdytystilaisuudessa käydään läpi tulkkauspalveluun liittyviä asioita perehdytysmateriaalin avulla, tarkistetaan asiakastietolomake ja tehdään tulkkaustilaus välityskeskukseen. Tarvittaessa voidaan järjestää lisäperehdytystä, jos siihen todetaan tarvetta. Materiaali jää asiakkaan käyttöön perehdytyksen jälkeen.

Puhevammaisten tulkki pyrkii siihen, että asiakas tulee kaikissa tilanteissa kuulluksi. Hän huolehtii siitä, että asiakkaan aloitteenteko- ja itsemääräämisoikeus säilyy. Tulkki tukee asiakasta ilmaisemaan itseään ja ymmärtämään muita huolehtimalla kommunikoinnin apuvälineiden esilläolosta ja toimivuudesta sekä avustamalla niiden käytössä.

Tulkki ei kuntouta puhevammaista henkilöä, vaan auttaa häntä kommunikoimaan arkielämän vuorovaikutustilanteissa.

Jos puhevammaisella henkilöllä ei ole toimivaa kommunikointikeinoa, sitä etsitään ja kehitetään yhdessä puheterapeutin ja muiden kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Tulkki ei myöskään korvaa tai täydennä avustajapalveluita tai muita sellaisia palveluita, joita puhevammainen henkilö mahdollisesti tulkkauspalvelun lisäksi tarvitsee.

Tulkkauspalvelun tärkeimpiä elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä ovat kokemus tulla kuulluksi ja mahdollisuus ilmaista oman tahtonsa ja päätöksensä.

Puhevammaisten tulkki Tiina Haapsaari, Puheisiin Oy

Skip to content